ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό, τα Μέλη του ΥΔΡΑ 21 διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Τακτικά Μέλη

Τακτικό Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, εφ’ όσον προταθεί από τρία Μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα εκλογής και υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία και καταχωρούνται τα στοιχεία του, αποδέχεται το Καταστατικό του Συλλόγου και δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπει το άρθρο 11 του Καταστατικού.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τακτικά μέλη με την ίδια διαδικασία μπορούν να γίνουν και Νομικά πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία θα εκπροσωπούνται από φυσικό πρόσωπο οριζόμενο από τα ίδια.

Τακτικά μέλη θεωρούνται και τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου.

Αρωγά Μέλη

Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, δηλαδή:

  • Με προσφορά εθελοντικής εργασίας
  • Με παροχή οικονομικής ενίσχυσης
  • Με δραστηριοποίηση σε τομείς δράσης του Σωματείου όπως σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας σε θέματα υποστηρικτικών εργασιών.

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Αριθμός Μελών

Ο αριθμός των Μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος. Τα ασυμβίβαστα και οι πειθαρχικές συνέπειες που προκύπτουν από δράσεις και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου καθώς και τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μελών αναγράφονται αναλυτικά στο Καταστατικό του Σωματείου.

Πώς να γίνετε Μέλος

Αν αγαπάτε την Ύδρα και θέλετε και εσείς να συμβάλλετε με τη συμμετοχή σας στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ΥΔΡΑ 21, μπορείτε τώρα να γίνετε μέλος του Σωματείου συμπληρώνοντας και αποστέλοντάς μας τη σχετική αίτηση.

Τακτικό Μέλος

Μελετήστε το Καταστατικό του Σωματείου και εφ’ όσον συμφωνείτε, στείλτε μας τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου hydra21.gr για να προωθηθεί αμέσως προς έγκριση στο Δ.Σ. του Σωματείου.

Το ποσό εγγραφής είναι 50 ευρώ το χρόνο και μπορεί να καταβληθεί στoν παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 5001 7201 1000 5011 0858 888 97

Για Συλλόγους, Σωματεία ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το ποσό είναι 100 ευρώ το χρόνο και η καταβολή του γίνεται επίσης στις παραπάνω τράπεζες.

Αρωγά Μέλη

Όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν εθελοντικά το Σωματείο μπορούν να γίνουν αρωγά μέλη δίχως εισφορά αλλά και χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Και σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τη σχετική αίτηση.