Οικονομικά/Πόροι

Το ΥΔΡΑ 21 λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης νομοθεσίας.

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:

 • Το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές Μελών
 • Τις εταιρικές συνδρομές
 • Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδόσεων, οπτικοακουστικού υλικού και αναμνηστικών αντικειμένων
 • Τις επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς
 • Τα έσοδα από την πώληση μελετών, μονογραφιών, αντιγράφων κειμηλίων ή πινάκων ζωγραφικής και κάθε άλλης ιδιοκτησίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, CD Rom και εκδόσεις
 • Δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα
 • Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του
 • Χορηγίες, με τη γνωστή μορφή τους αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού της λαϊκής χορηγίας.

Οι Χορηγοί, ανάλογα με την εισφορά τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Χορηγός
 • Μεγάλος Χορηγός
 • Ευεργέτης

Οι διακρίσεις απονέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και αφορούν πρόσωπα και Οργανώσεις, Συλλόγους ή Θεσμικούς Φορείς.

Το ΥΔΡΑ 21 δεσμεύεται στην τήρηση των αρχών της απόλυτης διαφάνειας των οικονομικών πόρων και της διαχείρισής τους και κάθε του κίνηση θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα.