Εισαγωγή

Το Σωματείο ΥΔΡΑ 21 έχει ήδη εκπονήσει ένα πρόγραμμα δράσεων και προτεραιοτήτων στο οποίο πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην υλοποίησή του με συντονισμένες ενέργειες, δημιουργικές πρωτοβουλίες, ομοψυχία, ενεργό συμμετοχή, επαγγελματική προσέγγιση και πάνω απ’ όλα ποιότητα.

Το ΥΔΡΑ 21 καταγράφει γνωστά έργα και αναγκαίες δράσεις, όπου ο Δήμος Ύδρας φέρει το βάρος της υλοποίησης.

Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις συγκροτούν και αναδεικνύουν την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα του νησιού και συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το ΥΔΡΑ 21 προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή και συμβολή τόσο στη φάση της μελέτης, που περιλαμβάνει εκτός των άλλων μετάκληση εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, όσο και στη φάση της εξασφάλισης των αναγκαίων χρηματικών πόρων για την υλοποίηση των σημαντικών έργων που ενδεικτικά απαριθμούνται στις σελίδες που ακολουθούν.

Έργα για την ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ύδρας.

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής της Ύδρας.